mehranpedia – animation | compositing mehranpedia - rendering| compositing | scripting

پیدایش و رشد دانش توپولوژی، مدیون کشف ساختارهای جذابی مانندنوار موبیوس و منحنی هیلبرت و… است که برای مدتی طولانی، ریاضیدان‌ها را در حیرت فرو برده بودند و هنوز هم برای هر کسی مسحور کننده هستند؛ در این دورۀ آموزشی، ضمن این که از ساختن این اشکال محیرالعقول لذت می‌برید، درک عمیقی نیز از مفاهیم مدلسازی و قدرت واقعی ابزارهای modo به دست می‌آورید.

امنیت
امنیت
برنامه‌نویسی
برنامه‌نویسی
ICDL
ICDL